Obchodné podmienky

Pred ich potvrdením si ich pozorne prečítajte

1. Právny vzťah a služba

1.1 Táto Zmluva o užívaní je medzi Klientom (ďalej len “Vy”) na jednej strane a spoločnosťou SP Financial Management Limited, registrovanou v Companies House, Spojené kráľovstvo, číslo spoločnosti 04022324, sídlom Masons Chartered Accountants, 4 Hadleigh Business Centre 351 London Road, Hadleigh, Benfleet, Essex, SS7 2BT (ďalej len “my” alebo nás”).

Zmluva používateľa upravuje používanie platformy spoločnosti uBanka, ktorá je softvérom a je našim duševným vlastníctvom a je potrebná na poskytovanie služieb elektronického bankovníctva a platobných služieb poskytovaných finančnými inštitúciami, pre ktoré sme udelili licenciu na používanie platformy,

“uBanka” je multi-banková webová platforma spoločnosti SP Financial Management Limited, ktorú prevádzkujeme pre elektronické peniaze a platobné služby poskytované finančnými inštitúciami, na základe ktorých sme používali našu platformu.

Prvok Vášho účtu, ktorý tvorí služby elektronických peňazí, karty a platobné funkcie, bude známy ako “účet elektronických peňazí”. Účet elektronických peňazí je prevádzkovou časťou vášho účtu, prostredníctvom ktorého máte prístup k finančným prostriedkom a ktorý môžete použiť na vykonanie platobných transakcií. Účet elektronických peňazí poskytuje finančná inštitúcia, popísaná v právnej zmluve o účte uBanka, ktorá je samostatnou právnou zmluvou uzatvorenou prostredníctvom našej platformy. Ak chcete používať službu uBanka, musíte mať aspoň jeden platný účet elektronických peňazí, s finančnou inštitúciou.

Elektronické peniaze vydáva finančná inštitúcia, ktorá vám otvorí a udržiava účet elektronických peňazí. Zostatok elektronických peňazí v účte elektronických peňazí predstavuje nárok voči finančnej inštitúcii, ktorá vydala elektronické peniaze.

1.2 Zhrnutie najdôležitejších definícií:

“Platforma uBanka” alebo “Platforma” je online platforma spoločnosti, podporovaná nami, pre elektronické peniaze a platobné služby poskytované finančnými inštitúciami, s ktorými máme licenciu na používanie našej platformy. “Účet uBanka” znamená účet pre elektronické peniaze, ktorý poskytuje finančná inštitúcia. Účet uBanka môže byť osobný pre vaše osobné potreby alebo obchodný účet pre vaše profesionálne alebo obchodné potreby. V prípade, že používate účet uBanka pre svoje obchodné alebo profesionálne potreby, potom sa nepovažujete za spotrebiteľa. Vaše používanie uBanka je upravené podmienkami samostatnej právnej zmluvy pre účet uBanka. Na účely tejto dohody sa všetky ochranné opatrenia vzťahujúce sa na spotrebiteľa vzťahujú na klientov, ktorí sú mikropodniky a sú chránení ako spotrebitelia podľa právnych predpisov o platobných službách svojho bydliska;

“uBanka Zostatok” znamená elektronické peniaze (peňažnú hodnotu) vydanú finančnou inštitúciou pri prijímaní finančných prostriedkov, ako je podrobne opísané v právnej zmluve pre účet uBanka;

“Karta uBanka” alebo “Karta” je platobný nástroj poskytovaný členom s logom kartovej organizácie, ktorý sa používa na platby na POS alebo cez internet, alebo na výbery z bankomatov. Karta uBanka je plastová karta, založená na CHIP a PIN, s vyrytým menom držiteľa karty s logom organizácie kariet. Vaše používanie karty uBanka je upravené osobitnou právnou zmluvou pre uBanka Card uzavretou s členom;

1.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej prijatia (“Dátum účinnosti”). Kliknutím na položku Prijať alebo odsúhlasiť, kde je táto možnosť sprístupnená pre nás prostredníctvom webových stránok služby a ktorú týmto prijatím ako svoj elektronický podpis súhlasíte a súhlasíte s podmienkami tejto súčasnej právnej dohody a preto sa elektronický dokument dohody považuje za riadne podpísaný.

1.4 Odkaz na Zmluvu vám bude poskytnutý na webových stránkach, z ktorých si môžete stiahnuť zmluvu v tlačenej podobe počas alebo bezprostredne po procese registrácie. Kópia Zmluvy v znení neskorších zmien a doplnení je vám k dispozícii na webovej stránke služby www.ubanka.eu (ďalej len “webová stránka”).

1.5 Vyhlasujete, že sa registrujete do služby len vo vašom mene a že nekonáte v mene alebo na účet tretej strany.

2. Oprávnenia pre službu uBanka. Vekové obmedzenia. Identifikácia a overovanie

2.1 Aby ste mohli využívať všetky funkcie služby uBanka a služby platobných služieb a elektronických peňazí, musíte mať najmenej 18 rokov; a vy alebo ktorýkoľvek užívateľ dodatočnej karty na svoj účet nesmiete byť prítomný na žiadnom čiernom zozname ani v zoznamoch sankcií súvisiacich s účelmi AML / FT, oficiálne uverejnenými a oznámenými regulačnými orgánmi alebo čiernymi zoznammi podvodníkov s kartami alebo podobne. Súhlasíte s tým, že používanie služby uBanka je podmienené otvorením a minimálnym zostatkom 50 EUR.

2.2 Identifikácia a overovanie: Finančné inštitúcie poskytujúce elektronické peniaze a platobné služby sú právne povinné identifikovať a overiť vašu totožnosť v súlade s platnými zákonmi AML / FT, pravidlami a postupmi Interného AML / FT a príslušnými pravidlami kartovej organizácie.

2.3 Pri registrácii do služby a počas tejto Zmluvy musíte poskytnúť aktuálne, úplné a presné informácie prispôsobením vášho online účtu na základe žiadosti a udržiavať tieto informácie aktuálne a presné počas používania služby. V prípade akýchkoľvek zmien v poskytnutých informáciách súhlasíte s bezodkladným aktualizovaním informácií v internet bankingu.

2.4 Súhlasíte s tým, že spoločnosť uBanka môže započítavať akékoľvek sumy vo vašich účtoch elektronických peňazí alebo v menových zostatkoch držaných alebo kontrolovaných vami s akýmikoľvek poplatkami alebo inými čiastkami, ktoré dlžíte ktorejkoľvek finančnej inštitúcii alebo členovi. Jednoducho povedané, naše právo na započítanie znamená, že môžeme odpočítať takéto poplatky alebo iné sumy splatné vami podľa tejto zmluvy alebo iných právnych dohôd s inou finančnou inštitúciou pre účet uBanka z akéhokoľvek zostatkov na účtoch, ktoré vlastníte alebo kontroluje vy. Ak takéto započítanie zahŕňa konverziu meny, budeme prevádzať sumu, ktorú dlžíte podľa nášho výmenného kurzu pre dátum operácie.

3. Funkcie uBanka

3.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že predaj tovarov a služieb vykonávaných prostredníctvom služby uBanka vrátane, ale nie výhradne, dopĺňania predplatených alebo podobných služieb, sú transakcie medzi Obchodníkom a Vami a nie s nami. Nie sme zodpovední za plnenie záväzku obchodníkov.

3.2 Súhlasíte s tým, že môžete využívať elektronické peniaze a platobné služby, ktoré vám poskytla finančná inštitúcia prostredníctvom našej platformy. Za týmto účelom vám naša platforma zobrazí informácie o účte, ako je zostatok, čísla účtov, transakcie, karty, stav kariet, tarify alebo poplatky, upozornenia alebo iné, ale nezodpovedáme za poskytnutie elektronických peňazí alebo platobných služieb. Záväzok voči vám v súvislosti s elektronickými peniazmi alebo platobnými službami a regulačnými povinnosťami je vo finančnej inštitúcii.

3.3 Ak máte oprávnenie a máte viac ako jeden účet elektronických peňazí poskytnutých rôznymi finančnými inštitúciami, ktorí sú oprávnení používať našu platformu, môžeme pre vaše pohodlie vizualizovať celkovú sumu všetkých vašich dostupných zostatkov v rôznych finančných inštitúciách zvolenej primárnej mene. Táto celková čiastka je zobrazená len pre vaše pohodlie a nepredstavuje elektronické peniaze, ktoré sme vydali, alebo vašu pohľadávku voči nám.

4. Funkcie zabezpečenia. Bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné požiadavky

4.1 Poskytli sme vám personalizované bezpečnostné funkcie, ktoré sú v súlade so zásadami silnej autentifikácie zákazníka pri používaní služby, ako napríklad tajný kód pre prístup na účet online alebo tajný kód na potvrdenie platobných príkazov, sú potrebné nástroje na zachovanie bezpečnosti vášho účtu uBanka. Zabezpečíme, aby personalizované bezpečnostné funkcie neboli prístupné iným stranám ako vy alebo akémukoľvek autorizovanému používateľovi na použitie platobného nástroja a aby ste boli v súlade so všetkými regulačnými technickými normami bez toho, aby boli dotknuté vaše povinnosti.

4.2 Súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje, ako napríklad používateľské meno a heslo a iné personalizované bezpečnostné funkcie, používate iba v súlade s touto zmluvou a so zákonom. Nesmiete poskytovať a nesmiete povoliť prezradenie personalizovaných bezpečnostných prvkov tretej strane. Porušenie tejto povinnosti je porušením vašej povinnosti ochrany osobných bezpečnostných charakteristík platobného nástroja a budete plne zodpovední za neoprávnené transakcie v dôsledku vášho porušenia tejto povinnosti úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou.

4.3 Ak si myslíte, že váš účet alebo iné platobné nástroje boli použité neoprávnene alebo v prípade neoprávnených transakcií, musíte nás kontaktovať bez zbytočného odkladu. Súhlasíte s tým, že nás okamžite a bezodkladne upovedomíte prostredníctvom kontaktného centra v prípade straty, krádeže, zneužitia alebo neoprávneného používania poverení a / alebo personalizovaných bezpečnostných prvkov a vykonáte všetky preventívne a bezpečnostné opatrenia, ako to povoľuje služba, kompromitovaných platobných nástrojov prostredníctvom účtu online. Súhlasíte tiež s tým, že nás bez zbytočného odkladu a rovnakým spôsobom oboznámite s akýmkoľvek ďalším porušovaním bezpečnosti, pokiaľ ide o službu, o ktorej máte vedomosť.

4.4 Môžeme pozastaviť používanie služby uBanka v plnom rozsahu, vrátane zablokovania účtu, kde máme podozrenie, že došlo k ohrozeniu bezpečnosti alebo k neoprávnenému alebo podvodnému použitiu. Vopred alebo v prípade, že to nie je možné bezprostredne po ukončení používania služby uBanka, budeme vás informovať, pričom uvedieme dôvody pozastavenia, pokiaľ takéto poskytnutie informácií neohrozí primerané bezpečnostné opatrenia alebo nebude inak nezákonné. Znova poskytneme službu alebo nahradíme vaše personalizované bezpečnostné charakteristiky čo najskôr, keď dôvody na pozastavenie prestali existovať a za podmienky, že ste splnili všetky záväzky voči nám.

5. Ochrana vašich osobných informácií a finančného tajomstva

5.1 Sme oprávnení uchovávať a spracúvať vaše údaje vrátane osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre riadne vykonávanie obchodných vzťahov a je v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami. Zaznamenávame iba informácie, ktoré slúžia na plnenie svojich povinností a robia to výlučne v rámci služieb, ktoré vám boli poskytnuté. V tomto ohľade nám oprávňujete zhromažďovať, spracovávať a uchovávať údaje, ktoré s vami súvisia s ostatnými bankami a inými odborníkmi. Pre informácie o pravidlách ochrany údajov musíte prečítať Pravidlá ochrany osobných údajov, neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke služby. Môžete požiadať o zaslanie elektronickej kópie Pravidiel ochrany osobných údajov vo forme PDF prostredníctvom e-mailu.

5.2 Finančné tajomstvo: Finančná inštitúcia poskytujúca elektronické peniaze a platobné služby a sme v súlade s platnými právnymi predpismi povinní zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť so zreteľom na všetky informácie, ktoré nám uverejníte o sebe (“tajné informácie” ). Avšak, sme príslušnými zákonmi oprávnení zverejňovať tajné informácie, pokiaľ je vyhlásenie takýchto tajných informácií:

a) požadované podľa akéhokoľvek právneho predpisu v akejkoľvek jurisdikcii podľa platných zákonov o automatickej výmene informácií, ako je zákon o dodržiavaní daňového zákona o zahraničných účtoch (FATCA) alebo spoločný štandard výkazníctva (CRS) alebo podobný systém, ktorý vyžaduje, aby finančné inštitúcie automaticky vymieňali s príslušnými daňovými orgánmi informácie o údajoch klienta, ako sú mená klientov, adresa, daňové číslo, číslo sociálneho poistenia alebo podobné, číslo účtu a zostatok účtu / účtov ku koncu kalendárneho roka a ďalšie informácie na daňové účely uvedené v týchto aktoch alebo na základe zásady ad hoc na žiadosť alebo príkaz príslušných orgánov;

b) požadované na základe uznesenia súdu, prokuratúry alebo policajného alebo daňového orgánu, exekútora alebo iného orgánu alebo agentúry vyšetrujúceho trestný alebo správny delikt (nielen pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu);

c) požadované v ktoromkoľvek našom konaní proti Vám na vymáhanie čiastok, ktoré mu boli zverené z hľadiska obchodného vzťahu, alebo na obranu proti akémukoľvek nároku v súvislosti so službami, ktoré vám boli poskytnuté, v súvislosti s ktorými sme získali tajné informácie;

6. Používanie služby uBanka

6.1 Používanie elektronických peňazí a platobných služieb, ako je financovanie prijímania peňazí, platby kartami, prevodom kreditov, inkasom, výmenou peňazí alebo inými, je upravené v tejto zmluve a v príslušných právnych zmluvách pre účet uBanka.

7. Politika akceptácie uBanka a prípustné akcie

7.1 Službu môžete používať iba v dobrej viere a v súlade s funkciami služby definovanými v online účte služby a použitím karty, ako je definované organizáciou karty a v súlade s touto zmluvou. Súhlasíte s tým, že službu použijete iba v súlade s povolením:

a) charakteristika, nastavenia a limity služby, vrátane nastavenia limitov a možností, ktoré vám umožňuje služba, ako to časom uverejňuje a aktualizuje na našej webovej stránke služby alebo v používateľskom rozhraní pre túto službu;

b) akékoľvek uplatniteľné zákony, predpisy alebo všeobecne uznávané postupy alebo smernice v príslušných jurisdikciách

7.2 Je prísne zakázané používať službu v rozpore s dohodou alebo na akékoľvek nelegálne účely. Najmä nesmiete za žiadnych okolností využívať službu na činnosti, ktoré bez obmedzenia zahŕňajú alebo môžu zahŕňať niektoré z nasledujúcich činností:

a) porušenie tejto zmluvy (vrátane poskytovania falošných identifikačných údajov, ako sú falošné názvy, e-mailová adresa, viaceré mobilné čísla alebo iné údaje, s cieľom alebo výsledkom otvorenia viacerých účtov pre jedného používateľa alebo vyhnúť sa obmedzeniam, ktoré nás uložili iným spôsobom);

b) porušenie alebo riziko porušenia platných právnych predpisov, štatútov, zmlúv alebo nariadení (napr. zákonov IP alebo platobných služieb vrátane boja proti praniu špinavých peňazí alebo financovania terorizmu alebo podobných regulačných požiadaviek vrátane prípadov, keď nemôžeme overiť totožnosť alebo iné údaje o vás podľa našich vnútorných regulačných požiadaviek, ochrany spotrebiteľa, nekalej súťaže, nediskriminácie, hazardných hier, falošnej reklamy, nezákonného predaja alebo nákupu alebo výmeny akéhokoľvek tovaru alebo služieb podľa všetkých platných zákonov);

c) zneužitie procesu vrátenia alebo spätného vyrovnania poskytnutého vašou bankou alebo spoločnosťou s kreditnou kartou;

d) používanie služby spôsobom, ktorý vedie alebo môže mať za následok sťažnosti, spory, nároky, zrušenia, spätné platby, poplatky, pokuty, sankcie a ďalšiu zodpovednosť voči nám alebo ktorejkoľvek z našich pobočiek alebo zástupcov alebo pridružených spoločností;

e) začatie transakcií, ktoré sa môžu považovať za hotovostné zálohy alebo pomoc v hotovostných zálohách od obchodníkov alebo na uľahčenie nákupu peňažných ekvivalentov (cestovné šeky alebo peňažné príkazy atď.);

f) zachytiť alebo monitorovať, poškodzovať alebo upravovať akúkoľvek komunikáciu, ktorá nie je určená pre vás, alebo používať akýkoľvek druh vírusu, červov, trójskych koní alebo akékoľvek iné kódy alebo pokyny, ktoré sú určené na deformáciu, vymazanie, poškodenie, emuláciu alebo rozobratie služby;

g) posielať nevyžiadané správy (ďalej len “SPAM”, “SPIM” alebo “SPIT”) alebo akúkoľvek komunikáciu, ktorú príslušné zákony nepovoľujú, ani používať službu na účely phishingu alebo pharmingu, alebo sa vydávajú za falšovanie alebo prezradenie príslušnosti k inej osobe;

h) používanie autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodných tajomstiev alebo iných práv duševného vlastníctva tretích strán alebo práv na propagáciu alebo súkromie, pre ktoré nemáte licenciu alebo povolenie od vlastníka týchto práv;

i) vystaviť akúkoľvek tretiu stranu materiálu, ktorý je urážlivý, škodlivý pre neplnoletých, neslušný alebo akokoľvek inak nežiaduci, alebo používa službu na to, aby spôsobila alebo zamýšľala spôsobiť rozpaky alebo utrpenie;

j) používať službu v súvislosti s akoukoľvek inou podkladovou nelegálnou transakciou, ako je, ale nie výlučne, zhromažďovanie akýchkoľvek osobne identifikovateľných informácií, vrátane názvov účtov, zo služby;

k) používanie služby na akýkoľvek predaj/kúpu tovaru a/alebo služieb, ktoré nie sú pre nás prijateľné, ako je stanovené na našich webových stránkach pre službu alebo podľa pokynov písomne

7.3 Službu nesmiete používať a/alebo nemôžete akceptovať zmluvu a môžeme dočasne zastaviť alebo ukončiť službu a/alebo zmluvu ihneď a bez predchádzajúceho upozornenia, ak:

a) nemáte právny vek na to, aby ste s nami uzavreli záväznú zmluvu a prevádzkovali platobný nástroj alebo nástroj financovania na používanie so službou;

b) ste osobou prekážkou pri prijímaní služby podľa platných zákonov alebo predpisov organizácií kariet alebo iných organizácií alebo našich pravidiel;

c) ďalšie dôležité dôvody podľa nášho uváženia, ako napríklad riziko a dodržiavanie predpisov;

7.4 Budeme oprávnení vás kedykoľvek upozorniť na neakceptovanie služby prostredníctvom účtu online. Rozhodnutie o odmietnutí je výlučne podľa nášho uváženia a nebudeme zodpovední za akékoľvek náhrady.

7.5 Súhlasíte s tým, že sa nebudete podieľať na žiadnej aktivite, ktorá by narušila alebo narušila službu (alebo servery a siete, ktoré sú pripojené k službe alebo ktoré ovplyvňujú alebo sa pokúšajú ovplyvniť dostupnosť služby so zamietnutím služby (DOS) alebo útoku distribuovaného odmietnutia služby (DDoS).

7.6 Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, obchodovať ani ďalej predávať službu na akýkoľvek účel.

7.7 Súhlasíte s tým, že ste úplne zodpovední (a že nemáme žiadnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za) akékoľvek porušenie vašich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a za dôsledky (vrátane akejkoľvek straty alebo škody, ktorú môžeme utrpieť) takéto porušenie.

7.8 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že s cieľom splniť všetky záväzky vyplývajúce z právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí (zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí a predchádzania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu) a iných dokumentov súvisiacich s ich vykonávaním, ako aj všetkých európskych a vnútroštátnymi právnymi predpismi v tejto oblasti, môžeme zablokovať niektoré alebo všetky funkcie služby, alebo môže stanoviť všeobecné postupy a obmedzenia týkajúce sa používania služby bez vášho predchádzajúceho upozornenia vrátane, bez obmedzenia, individuálnych alebo súhrnných limitov transakcie na hodnotu alebo obrat elektronických peňazí, typ alebo počet transakcií financovania alebo platobných transakcií počas akéhokoľvek špecifikovaného časového obdobia. Upozorníme vás na každú zmenu v bežných praktikách a obmedzeniach v primeranej lehote, pokiaľ takéto oznámenie nie je zakázané vyššie uvedenými právnymi predpismi proti praniu špinavých peňazí.

7.9 Môžeme odmietnuť vykonať akékoľvek financovanie alebo platobnú transakciu alebo iné využitie služby, ak máme opodstatnené dôvody na podozrenie z podvodu, porušenie príslušnej zmluvy vy alebo obchodníka alebo porušenie zákona alebo predpisu organizácie kariet alebo inej organizácie. Transakcie môžu byť tiež oneskorené z dôvodu dodržiavania povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov proti praniu špinavých peňazí vrátane prípadov, keď máme podozrenie, že transakcia zahŕňa podvody alebo neakceptovateľné činnosti. V prípade, že odmietame vykonať finančnú alebo platobnú transakciu alebo platobný príkaz, dostanete upozornenie, pokiaľ to nie je protizákonné.

7.10 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ak zakážeme prístup k účtu elektronických peňazí alebo akémukoľvek platobnému prostriedku tým, že zastavíte používanie identifikačných oprávnení alebo zablokujete kartu, môže vám byť zabránené v prístupe k službe, podrobnostiam o vašom účte alebo akýmkoľvek súborom,či inému obsahu, ktorý je obsiahnutý vo vašom účte alebo je pripojený k vašim elektronickým peniazom alebo platobným nástrojom.

7.11 Nie sme zodpovední za odmietnutie platobných transakcií z dôvodu nedostatočného zostatku na účte alebo v prepojenom nástroji financovania, používanie karty bez mena držiteľa karty alebo v prípade, že obchodníci neprijmú platby s takýmito kartami alebo transakcie offline (karty sú zvyčajne neprijateľné pre offline transakcie, napríklad platby na mýtnych cestách alebo iné, to však nevylučuje vašu zodpovednosť za transakcie offline, ak nejaké existujú), nedostatok internetu alebo problémy s hardvérom alebo softvérom alebo prekročenie limitov ako to povoľuje služba, alebo všeobecné limity, ktoré sme určili, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý je mimo našu primeranú kontrolu.

7.12 Nesplnenie podmienok v tejto zmluve môže mať za následok okamžité pozastavenie služby, zablokovanie finančných prostriedkov na vašom účte, právo na zadržanie finančných prostriedkov vo vašom účte za uspokojenie škôd, ktoré vznikli v dôsledku vášho porušenia, odovzdaním proti vám, začatím konania pred príslušnými regulačnými orgánmi alebo kartovými organizáciami a tiež ukončením tejto dohody bez predchádzajúceho oznámenia objednávateľovi.

8. Poplatky za služby. Poplatky za konverziu meny

8.1 V platforme uBanka sú uvádzané tarify a poplatky za služby. Poplatky bude účtovať finančná inštitúcia, poukážete elektronické peniaze a platobné služby a odpočítajú si priamo z vášho zostatku. Tarif sa môže zmeniť jednostranne s odoslaním 2-mesačného oznámenia. Aktualizácie tarifov bude uvedené prostredníctvom služby uBanka a budete riadne informovaní v súlade s dohodou.

8.2 Ak transakcia vykonaná cez službu zahŕňa konverziu meny, bude ukončená kurzom určeným finančnou inštitúciou plus poplatok za výmenu vyjadrený ako určité percento nad kurzom a podľa špecifikácie tarify. Kurzový lístok sa pravidelne upravuje na základe trhových podmienok (veľkoobchodný kurz, v ktorom získavame cudziu menu). Výmenný kurz môže denne aktualizovať finančná inštitúcia a použiť okamžite. Môže sa zobraziť na webovej stránke služby v rámci výmenných kurzov.

8.3 V prípade, že sme na mieste predaja ponúkali konverziu meny, na vašom účte online alebo na webovej stránke pre službu sa bude zobrazovať výmenný kurz, ktorý sa bude uplatňovať na transakciu, predtým, ako povolíte platbu transakcie. Pokračovaním v autorizácii platobnej transakcie súhlasíte s konverziou meny na základe výmenného kurzu. V prípade, že vaša platba za elektronické peniaze je financovaná debetnou alebo kreditnou kartou a zahŕňa konverziu meny tým, že vstúpite do tejto zmluvy, súhlasíte a povoľujete nám konverziu meny namiesto vydavateľa kreditnej alebo debetnej karty.

8.4 V prípade odoslania elektronických peňazí v inej mene, ako mena vášho účtu, súhlasíte, že sa vykoná prepočet meny, a že finančná inštitúcia vydá elektronické peniaze v mene vášho účtu uBanka na devízového kurzu platného v deň vydania elektronických peňazí.

8.5 Súhlasíte a rozumiete tomu, že finančná inštitúcia alebo prevádzkovateľ, ktorý vydáva uloženú kartu alebo vám poskytne bankový účet používaný na financovanie transakcií, vám môže účtovať poplatok a/alebo poplatok za konverziu vo vzťahu k zaúčtovaniu alebo účtovaniu finančných prostriedkov nástrojom vyplývajúcim z transakcie financovania. Viac informácií o týchto poplatkoch by ste mali nájsť v zmluvných podmienkach, ktorými sa riadi váš finančný nástroj. Nezodpovedáme za dane, poplatky alebo náklady uložené tretími stranami.

8.6 V prípade, že váš účet bol zablokovaný nami alebo finančnou inštitúciou, poskytovaním služieb elektronického peňažníctva a platobných služieb z dôvodov zhody alebo bezpečnosti alebo na základe príkazu regulačného orgánu a táto situácia nebola odstránená v lehote dvoch rokov od dátumu zablokovania budeme oprávnení účtovať poplatok vo výške 15 EUR mesačne z akéhokoľvek nevyrovnaného zostatku až do odstránenia nedodržania alebo vyčerpania finančných prostriedkov na účte, v poslednom prípade máme právo ukončiť zmluvu a zatvoriť účet.

9. Záväzok klienta

9.1 Ak používate službu uBanka ako spotrebiteľ, zodpovedáte za všetky straty vzniknuté v súvislosti s neoprávnenými transakciami v dôsledku použitia stratených alebo odcudzených platobných nástrojov alebo ich zneužitia predtým, než sa nahlásia, až do maximálnej výšky 50 EUR, pokiaľ ste nedokázali odhaliť stratu, krádež alebo zneužitie platobného nástroja pred uskutočnením platby alebo strata bola spôsobená činmi alebo nečinnosťou zamestnanca, zástupcu alebo pobočky finančnej inštitúcie. Ak nepoužívate službu uBanka ako spotrebiteľ, budete zodpovedný bez obmedzenia za všetky straty vzniknuté v súvislosti s neoprávnenými alebo nesprávnymi transakciami v dôsledku straty alebo odcudzenia platobného nástroja alebo jeho zneužitia alebo nesprávnych platobných príkazov. Ak nepoužívate službu uBanka ako spotrebiteľ, súhlasíte s tým, že všetky platobné transakcie so svojích účtoch alebo kartou uBanka alebo s inými platobnými nástrojmi budú považované za povolené, ak sú zaregistrované v systéme príslušnej finančnej inštitúcie. V prípade, že neoprávnená transakcia bola vykonaná prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb tretej strany schválenej službou iniciovania platieb, okamžite vrátime sumu, ktorá je súčasťou uvedenej neoprávnenej transakcie, najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa. Ak je to možné, stav pripísaného účtu sa obnoví štátu, ak by nebol vykonaný nepovolený úkon, bez toho, aby vznikli akékoľvek opravné prostriedky, voči ktorým by sme mali nárok voči poskytovateľovi platobných služieb. Záväzok vo výške 50 EUR vyplývajúci z neautorizovaných transakcií podľa podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku sa rovnako uplatní v prípade transakcií uskutočnených prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb tretej strany.

9.2 Nesiete plnú zodpovednosť za všetky straty vzniknuté v súvislosti s neoprávnenými transakciami a/alebo za všetky škody bez ohľadu na výšku strát alebo škody, ak ste konali podvodne alebo ste s úmyslom alebo hrubou nedbalosťou nedodržali dohodu alebo zákon, vrátane vašich povinností zachovať bezpečnosť vašich identifikačných oprávnení, poskytovať prístup k vášmu účtu, elektronickým peniazom alebo karte.

9.3 Máte nárok na náhradu škody (s výnimkou poplatkov alebo úrokov v prípade, keď nie ste spotrebiteľom), ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenými alebo nesprávnymi transakciami, ktoré ste uskutočnili po tom, čo ste nás informovali o neoprávnenej alebo nesprávnej transakcii a my sme boli schopní zablokovať účet a/alebo kartu alebo iný platobný nástroj bez zbytočného odkladu v deň, kedy bol váš účet odpísaný, alebo do siedmich dní potom aj v prípade, že konáte ako spotrebiteľ, najneskôr v akomkoľvek dlhšom období po debetnom ako je stanovené v príslušných právnych predpisoch v záujme spotrebiteľa. Na Vašu žiadosť sa budeme usilovať o vysledovanie transakcie a informovať vás o výsledku. Ak máte nárok na náhradu škody, vrátime sumu neoprávnených transakcií, zníženú o príslušné poplatky podľa sadzobníka, pripísaním vášho účtu.

10. Ukončenie dohody

10.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vám môžeme prestať poskytovať službu, ako je stanovené v zmluve. Službu môžete prestať používať kedykoľvek bez toho, aby ste nás museli informovať. Dohoda sa bude naďalej uplatňovať až do ukončenia, ako je uvedené nižšie.

10.2 Ak chcete s nami ukončiť právnu zmluvu, môžete to urobiť okamžite a bez poplatku za ukončenie kedykoľvek.

10.3 Môžeme kedykoľvek ukončiť zmluvu s vami bez predchádzajúceho upozornenia, ak:

a) ste porušili akékoľvek podstatné ustanovenie zmluvy alebo zákon alebo predpisy organizácií kariet alebo iných organizácií;

b) sme povinní tak urobiť zákonom alebo nariadeniami organizácií kariet alebo iných organizácií (napríklad keď sa poskytovanie služby pre vás stáva nedodržiavaním nariadení).

10.4 Pokiaľ v tejto zmluve nie je lehota stanovená zákonom, môžeme dohodu kedykoľvek ukončiť výpoveďou s výpovednou lehotou dvoch mesiacov.

10.5 Vyplácanie elektronických peňazí pri uzatvorení účtu:

10.5.1 Po uzatvorení účtu na vašu žiadosť máte nárok požiadať osobne prostredníctvom e-mailu o poskytnutie služby na spätné odkúpenie všetkých dostupných bilancií elektronických peňazí, znížených o všetky príslušné poplatky na uzatvorenie účtu uBanka a vypovedanie zmluvy (ak sú uplatniteľné). S ohľadom na úspešné ukončenie príslušnej povinnej starostlivosti, kontroly prania špinavých peňazí, podvodov a iných nezákonných činností pri každej žiadosti o spätné odkúpenie vám finančná inštitúcia vyplatí sumu nevyrovnaných elektronických peňazí zníženú o príslušné poplatky, ako napríklad poplatok za spätné odkúpenie, stanovený v tarifných alebo menových konverzných poplatkoch, ak je to možné, a prípadné poplatky za bankový prevod. Finančná inštitúcia začne prevod zostávajúcej sumy na váš osobný bankový účet, ktorý musí byť v jednej z mien podporovaných nami, ako sme o tom informovali na webovej stránke služby.

10.5.2 Nenesieme zodpovednosť za nesprávne transakcie založené na nepravdivých alebo neúplných informáciách. Nesmieme niesť zodpovednosť za oneskorenia pri spätnom odkúpení elektronických peňazí, ak oneskorenie spôsobuje akákoľvek tretia strana, ktorá sa podieľa na prevode vykúpených peňazí.

10.5.3 Nemôžete žiadať a nemáte nárok na spätné odkúpenie elektronických peňazí, ak na vašom účte nie je k dispozícii žiadny zostatok z akéhokoľvek dôvodu alebo zostatok nestačí na pokrytie poplatkov za spätné odkúpenie.

11. Hypotekárne a úverové služby

11.1 Klienti uBanka môžu zažiadať o úver až do výšky 300 000 EUR po dobu maximálne 360 mesiacov.

11.2 Pre poskytnutie úveru, či hypotéky je nutné byť klientom uBanka, resp. mať založený účet a riadne aktivovaný.

11.3 Po schválení úveru sú tieto financie k dispozícií pre klienta okamžite, na jeho účte uBanka.

12. Všeobecné právne pojmy

12.1 Táto zmluva o užívaní, vrátane politiky ochrany súkromia, sadzby a iných právnych dohôd, predstavuje celú právnu zmluvu na používanie služby uBanka a úplne nahrádza akékoľvek predchádzajúce dohody v súvislosti so službou.

12.2 Súhlasíte s tým, že ak nevykonáme žiadne zákonné právo alebo nápravu, ktorá je obsiahnutá v zmluve (alebo ktorej využívame podľa akéhokoľvek platného zákona), nebude to znamenať vzdanie sa našich práv a že tieto práva alebo nápravy budú stále k dispozícii.

12.3 Ak akýkoľvek súd, ktorý má právomoc rozhodovať o záležitosti týkajúcej sa dohody stanovuje, že akékoľvek ustanovenie dohody je voči vám vo vašom postavení spotrebiteľa neplatné, potom sa toto ustanovenie bude považovať za neplatné a bude odstránené z obsahu zmluvy s vami bez toho, aby ste ovplyvnili zvyšok zmluvy. Zostávajúce ustanovenia dohody budú naďalej platné a vynútiteľné.

12.4 Nesmiete priradiť svoje práva podľa zmluvy alebo inú subdodávateľskú zmluvu ani preniesť žiadne z vašich práv alebo povinností vyplývajúcich zo zmluvy bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

12.5 Môžeme preniesť naše práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu stranu, ktorá vám poskytne najmenej dvojmesačnú výpovednú lehotu pred dátumom prevodu elektronickou poštou ak sa takýto prenos nevyžaduje z regulačných dôvodov , V prípade, že s takým prevodom nesúhlasíte, poskytneme vám možnosť vypovedať dohodu bez daní, pokút.

12.6 Táto Zmluva o užívaní a vzťah medzi nami sa riadi európskym právom, s výhradou miestnych záväzných práv. V prípade sťažností, ktoré nie je možné vyriešiť inak, podstupujete nevýlučnú jurisdikciu európskych súdov, ktorá vyplýva z alebo súvisí s touto používateľskou zmluvou alebo poskytovaním našich služieb. Jednoducho povedané, “neexkluzívna jurisdikcia európskych súdov” znamená, že ak by ste mohli vzniesť nárok vyplývajúci z tejto dohody o užívaní proti nám na súde, akceptovateľným súdom by bol súd nachádzajúci sa v Európe, ale ak ste spotrebiteľ môžete sa tiež rozhodnúť podať žalobu na súde krajiny podľa vášho trvalého pobytu.